W dniu 22 lutego 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Kosynierów Parafii Cieklin. W zebraniu wzięło udział 31 członków na stan 52. Uchwały podejmowane przez zebranie stały się więc prawomocne. Przewodniczącym obrad został wybrany Włodzimierz Rzońca. Po złożeniu sprawozdania z działalności stowarzyszenia i przez komisję rewizyjną z działalności finansowej poddano pod głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zebranie przyjęło ten wniosek jednogłośnie. Następnie komisja skrutacyjna przedstawiła kandydatów do zarządu stowarzyszenia. Rezygnację z dalszego kandydowania zgłosił wiceprezes Włodzimierz Rzońca. Po przeprowadzeniu głosowania do zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali :

Krzysztof Staniszewski – Prezes,

Janusz Budziak – wiceprezes,

Antoni Sroka – sekretarz,

Władysław Mlicki – skarbnik,

Piotr Poliwka – d-ca oddziału kosynierów

Janusz Iskrzycki – członek,

Stanisław Więcek – członek

Przedstawiono pod głosowanie plan działalności na następną kadencję, który został przyjęty.

W dyskusji zabrał głos Prezes Stowarzyszenia  który podziękował za ogromne zaangażowanie     i działalność Zarządowi  i  wszystkim Członkom – Kosynierom. W swoim wystąpieniu  zachęcał młodych Kosynierów aby namawiali swoich rówieśników do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia  aby chętnie podtrzymywali tę szlachetną tradycję. Podziękowano po raz kolejny także  Panu Bartoszowi Piątkowskiemu za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia. Wyrazy uznania i podziękowanie skierowano również  do osoby  Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewskiego – Rodaka naszej Parafii który zaprasza nas na różnego rodzaju uroczystości  które organizuje Gmina Dębowiec. Dzięki takiemu poparciu  możemy się pokazać jako Oddział Kosynierów szerokiemu gronu społecznemu w Gminie jak  i w Powiecie oraz zapewnia środek transportu oddziału kosynierów na Podkarpacki „Zlot Turków”. Słowa podziękowania skierowano również do  kosyniera Patryka Żychowskiego,  który jest pierwszy rok  w naszym Oddziale Kosynierów  Doboszem . Dzięki wygrywaniu na werblu marsza  uświetnia przemarsz i uczestnictwo naszego Oddziału  Kosynierów w różnych uroczystościach.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dębowiec, który  wielkie słowa uznania i podziękowania  skierował pod adresem ustępującego Vice – Prezesa Stowarzyszenia Pana Włodzimierza Rzońcy za ogromny wkład swojej pracy jaki wnosił i wnosi w działalność naszej organizacji zakresie jej reaktywowania, starania się o środki na zakup umundurowania a także poprzez  robienie zdjęć i dokumentowanie wszystkich wydarzeń z udziałem Kosynierów na naszej stronie internetowej jak również na stronach internetowych portalu jasielskiego.

Przewodniczący zebraniu Włodzimierz Rzońca poinformował zebranych, że w ramach dalszej edukacji historycznej planowany jest wyjazd kosynierów w pierwszych dniach września do Wrocławia celem obejrzenia PANORAMY RACŁAWICKIEJ a w drodze powrotnej złożenie kwiatów w miejscu słynnej bitwy pod Racławicami. Ważnym jest aby poznać  rolę i udział kosynierów w historii naszego kraju.

Na zakończenie Pani Maria Piątkowska zgłosiła aby Włodzimierzowi Rzońca nadać tytuł : HONOROWEGO PREZESA STOWARZYSZENIA KOSYNIERÓW PARAFII CIEKLIN.

Wniosek został przyjęty przez zebranych jednogłośnie.

Poinformowano również zebranych, że zostanie wniesiony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie zmian w składzie zarządu.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                    Za zarząd : Krzysztof Staniszewski – Prezes

Written by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *