Statut Stowarzyszenia Kosynierów Parafii Cieklin

Rozdział I

Przepisy ogólne

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

$ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin.
 2. Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miejscowość Cieklin.

$ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju a w szczególności Parafii Cieklin z miejscowościami : Cieklin, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Radość, Wola Cieklińska.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,

$ 3

 1. Stowarzyszenie ma prawo do posiadania sztandaru i występowania ze sztandarem.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Znaki zatwierdza Walne Zebranie Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

$ 4

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. trzymanie straży przy Bożym Grobie w czasie Świąt Wielkanocnych,
 2. udział oraz asysta w czasie uroczystości kościelnych oraz państwowych w szczególności : Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała, Odpustu Św. Michała Archanioła, 11 listopada, w rocznicę bitwy pod Racławicami, Wniebowzięcia NMP-15 sierpnia …..
 3. popularyzowanie tradycji kosynierów kościuszkowskich wśród dzieci i młodzieży oraz starszych osób parafii Cieklin,
 4. udział w uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

$ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. skupianie osób fizycznych i prawnych do wspólnego działania na rzecz podtrzymania tradycji Kosynierów w Parafii Cieklin,
 2. powołanie oddziału Kosynierów z osób reprezentujących poszczególne miejscowości Parafii Cieklin,
 3. skompletowanie umundurowania dla oddziału kosynierów: sukmany, spodnia, czapki rogatywki ”krakuski”, szarfy biało-czerwone, buty wysokie typu oficerki, kosy osadzone na sztorc, umundurowanie wojskowe dla dowódcy z paradną szablą.
 4. prowadzenie stałych ćwiczeń z musztry i paradnej asysty oddziału kosynierów,
 5. stworzenie „kącika historycznego kosynierów” w Cieklinie,
 6. prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia historyczne i bieżące oddziału kosynierów w Stowarzyszeniu i w Parafii Cieklin,
 7. składanie wniosków i memoriałów do władz odnośnie spraw objętych statutową działalnością Stowarzyszenia.

$ 6

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

$ 7

Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

$ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat – obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – które popierają i realizują cele Stowarzyszenia.

Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat muszą przedłożyć zgodę przedstawiciela ustawowego / rodzice, opiekunowie ustawowi/.

$ 9

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

$ 10

 1. Członek zwyczajny posiada :
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
  3. Członek zwyczajny jest zobowiązany :
   1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
   2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach pomiędzy członkami i nie naruszać dyscypliny organizacyjnej,
   4. regularnie płacić składki członkowskie.
   5. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków, z którymi doraźnie zawarto umowę o dzieło, na wykonanie zadań specjalistycznych.

$ 11

Ustanie członkowstwa następuje na podstawie uchwał Zarządu z następujących przyczyn:

 1. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek,
 2. rezygnacji z członkowstwa złożonej na piśmie,
 3. z przyczyn losowych.

$ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, za pomoc w realizacji jego celów.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

$ 13

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

$ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są :
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – jest Najwyższa Władza Stowarzyszenia
 3. Zarząd, który władzę sprawuje w okresie między walnymi zebraniami,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

$ 15

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, chyba że zebranie postanowi inaczej.

$ 16

 1. Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku.
 2. Na wniosek Zarządu lub 1/3 członków można zwołać Walne Zebranie Członków.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia pisemnie na 14 dni przed terminem. W przypadku braku kworum uprawnionego do podejmowania uchwał Zarząd wyznacza następny termin zebrania, które uprawnione jest do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych członków.

$ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

 1. wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych,
 2. powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał:
  1. w sprawie zmian Statutu, członkowstwa honorowego, wysokości i terminów opłacania składek członkowskich,
  2. w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 

$ 18

 1. Skład Zarządu jest 5-10 osób. Zarząd stanowią : Prezes Zarządu, Z-ca Prezesa Zarządu, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie.
 2. Zarząd jest upoważniony do uzupełniania swego grona o jedną trzecią do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

$ 19

 1. Do zakresu Zarządu należy :
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. zaciąganie zobowiązań finansowych,
 4. ustalanie planów działalności,
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 7. prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i skreśleń członków,
 9. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Zastępca Prezesa Zarządu.

 

$ 20

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

$ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i ma następujące kompetencje :

1/ jest organem kontroli wewnętrznej,

2/ kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności :

a. realizację uchwał Walnego Zebrania Członków,

b. prawidłowość podejmowania decyzji przez Zarząd i ich wykonania

c. gospodarkę finansową.

3/ składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium,

4/ przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

$ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą :
 2. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 3. inne prawa majątkowe,
 4. środki pieniężne.
 5. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 6. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł :
 7. składek członkowskich,
 8. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 9. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 10. ofiarności publicznej.

$ 23

 1. Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. O pomniejszaniu majątku Stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.
 3. Oświadczenie woli o charakterze majątkowym, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Zarządu składa Prezes i Zastępca Prezesa Zarządu lub Prezes Zarządu i Skarbnik Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

$ 24

 

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 3. Uchwała powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek.

 

$ 25

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach- / Dz. U. nr 20, poz.104 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 roku./

 

Statut przyjęty uchwałą nr 2/2010 Walnego Zebrania Członków Założycieli z dnia 6 listopada 2010 roku.

Komitet Założycielski :

 1. 1. Włodzimierz Rzońca ………………………………….
 2. 2. Krzysztof Staniszewski ………………………………..
 3. 3. Zbigniew Staniszewski ………………………………..

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *